Funcionamient diari

Professors

Cada dia els professors han d'indicar les faltes i els retards al seu quadern virtual. Han d'indicar F per les faltes (Fj si són justificades) i R pels retards (Rj si són justificats). Si es produeix alguna incidència amb algun alumne, ho indica al full Disciplina.

Els professors també indiquen les activitats que realitzen els alumnes i quines competències bàsiques treballen cada activitat.

Tutors

Si saben amb antelació que un alumne faltarà algunes hores d'un dia (o el dia sencer), indicaran en el full del tutor Fj a les hores que correspongui. D'aquesta manera, encara que el professor indiqui F en el seu quadern, no es recollirà ni s'enviarà el correu a les famílies.

El tutor també pot introduir E (expulsió), S (sortida) o un guió -. En qualsevol d'aquests casos, no es recollirà el que el professor hagi introduït en el seu quadern.

Quan vagi rebent els justificants de les faltes dels alumnes, només haurà d'entrar al full del tutor i substituir les F per les Fj.

Al final de trimestre pot consultar els Resums per saber quantes faltes té cada alumne i quantes són justificades.

També pot consultar la fitxa de l'alumne per veure en un sol full totes les faltes i incidències d'aquell alumne.

Els tutors poden consultar en qualsevol moment els fulls de resums on podran veure:

  • El nombre d'incidències i el resum de faltes d'assistència per trimestres.
  • Els cops que no ha fet els deures o els ha fet molt bé, que no ha portat el material o n'ha portat extra, els que ha treballat poc a classe i els que molt...
  • L'assoliment de els competències de cada alumne.
  • La fitxa de l'alumne, amb totes les dades anteriors d'un sol alumne.
  • Resum d'avaluació, amb estadístiques d'aprovats i excel·lents per matèries, nombre d'aprovats i d'excel·lents per alumne...
  • A més, pot veure un full de gràfics de competències. Podrà veure quantes activitats s'han fet de cada competència

i també la distribució del grup per cada competència.

Actualització dels quaderns virtuals

Un cop creats els quaderns virtuals, podem detectar errors o canvis a mig curs. Poden canviar dates, horaris de matèries, fotografies dels alumnes, etc.

Des del full qAT, dins l'opció del Menú Quaderns es poden actualitzar automàticament tots els quaderns d'un qAT (nom dels alumnes, dates de festius, fotografies...)

Concretament es poden actualitzar Hores i dies en que es donen les matèries, fotografies dels alumnes, mails de les famílies. mail dels alumnes, nom dels alumnes, dates del curs i l'adreça del full de fotografies i mails del centre.

Gestió de llistes

Si a mig curs hi ha altes o baixes d'alumnes, també es pot controlar des del qAT.

Si durant el curs hi ha una alta, cal afegir el nou alumne al full 1r trimestre del qAT. Això farà que aparegui en el full Llistes QV. Allà s'han d'indicar les matèries que cursarà.

Finalment, dins el menú Quadern hi ha l'opció Afegeix alumnes als quaderns. Aquesta opció només afegeix alumnes que no estiguin als QV, per tant, si es tria només afegeix el nou alumne, ja que els altres ja hi eren.

Si durant el curs hi ha una baixa, jo opto per canviar el nom de l'alumne. Si l'alumne s'anomenava Alumne 1, li canvio el nom al full 1r trimestre del qAT i li poso Zz_BAIXA_Alumne1. Després trio l'opció d'Actulitzar els noms dels alumnes dins el menú qAT / Quaderns.

D'aquesta manera no perdem cap registre d'aquest alumne i tots els professors saben que es baixa.

Si els professors volen, poden utilitzar l'opció que tenen dins el quadern per Ordenar els alumnes. Com que el que hem marcat de baixa comença amb Zz, anirà a parar al final de la llista. També es pot forçar aqusta ordenació des del qAT.

Si l'alumne que es baixa està clar que no tornarà, llavors es pot utilizar l'opció per donar de Baixa un alumne, dins el menú qAT / Quaderns. Això eliminarà l'alumne del qAT i de tots els seus Quaderns.