Pàgina web de família

He creat també un script que permet a les famílies veure el resum de dades del seu alumne. Si es vol utilitzar, cal seguir els següents passos.

El primer que cal és que el centre tingui el qAT funcionant, per tant, tots els professors utilitzin el Quadern Virtual, almenys per la assistència i les incidències.

El segon és que cada alumne tingui un usuari del Google apps del centre i cada família també tingui un usuari del Google apps del centre (o dos, un per pare i un per mare).

zf

Després, cal que el centre utilitzi un llibre de càlcul de Google Drive per relacionar alumnes i famílies. Aquest llibre, és el mateix que s'utilitza per tenir centralitzades totes les fotografies dels alumnes. Aquest full, ha de tenir les següents característiques:

 • El primer full del llibre, s'ha d'anomenar INFO.

 • Les columnes del primer full han de ser:

  • Alumne: mail de l'alumnes

  • Foto: URL de la foto de l'alumne

  • Mail 1: Mail de la família (per exemple de la mare)

  • Mail 2: Mail de la família (per exemple del pare)

  • Curs: curs que fa l'alume (ESO1A, ESO3B...)

  • Assistatut: Full assistatut on estan les dades d'aquest alumne.

zf2

Per omplir la darrera columna, jo utilitzo un segon full dins del llibre. Allà relaciono Curs i Full de l'Assistatut. Així per la columna F poso una fórmula i no cal anar copiant a cada alumne el full d'Assistatut, el troba sol a partir del Curs. Aquí teniu l'enllaç a un Llibre de càlcul d'exemple: Llibre Famílies i alumnes.

A partir d'aquí, ja podem crear un web per les famílies amb Google Sites. Es pot crear tan complex o senzill com es vulgui, i només es compartirà amb les famílies. Es pot aprofitar per posar enllaços, dades de curs, fotografies que només veuran les famílies...

En tot cas, pel que nosaltres volem, haurem de crear una pàgina, que serà on cada família veurà les dades del seu alumnes. La idea és molt senzilla. Utilitzarem un script que, en executar-se, comprova l'usuari que l'executa, el busca al llibre famílies i alumnes, troba l'alumne (o alumnes en cas de germans) que correspon, obre el qAT, cerca les dades d'assistència i incidències d'aquest alumne i les mostra.

Lloc web i script

Anem a pams i comencem pel web de les famílies.

 • Creeu una web amb Google Sites i compartiu-la amb les famílies. Hi podeu posar tota la informació i menús que vulgueu.

 • Aneu al Drive i amb l'opció Nou / Google apps script, creeu un nou script.

 • S'obrirà un editor de codi. Esborreu la funció que hi ha per defecte i copieu tot el codi del següent script: script informe_alum

 • Us quedarà de la següent manera:

zf3
 • Canvieu-li el nom a l'script (fent clic al nom Projecte sense títol) i poseu-li un nom que vosaltres conegueu (per exemple informe_alum).

 • Modifiqueu l'adreça de llibre de Famílies i alumnes de la segona línia de codi. Copieu i enganxeu la del vostre llibre.

zf4
 • Deseu l'script.

 • Seleccioneu el botó Implementar i dins l'opció Nova aplicació.

 • Triarem Aplicació web com a tipus

 • En la següent pantalla, poseu com a versió la 1.0, feu que l'execució de l'aplicació sigueu vosaltres i, finalment, poseu que qualsevol usuari del domini té accés a l'aplicació.

 • Ens apareixerà una finestra on haurem d'atorgar permisos a script. Els acceptem tots.

 • Finalment, us apareixerà una finestra amb l'URL del vostre script publicat. Caldrà copiar aquesta adreça, que la utilitzarem en el site de famílies que he creat.

Pàgina de resum de l'alumne

 • En la pàgina on vulgueu que aparegui les dades de l'alumne, tireu l'opció Insereix fent doble clic.

 • Ens demanarà una URL. Cal indicar la URL que se'ns ha indicat quan hem publicat l'script com a aplicació web.

 • Per tal que les famílies puguin veure-ho, lògicament haureu de compartir aquest web amb els seus usuaris.

Un cop configurat, ja no cal tocar més l'script ni el web. Simplement actualitzant els fulls de càlcul, ja s'actualitzarà. Els profes actualitzen el qViC, a la tarda automàticament s'actualitzen els qAT i quan les famílies ho consulten tenen les dades reals.